Rzecznik Prasowy

Leszek Karp
tel.: 18 41 41 015
tel. kom.: 501 342 853
e-mail: rzecznik@nowy-sacz.po.gov.pl

Sekretariat:
Agnieszka Wańczyk
tel.: 18 41 41 027
fax.: 18 41 41 037

UWAGA:
Powyższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów.
Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Aktualności


KOMUNIKAT RZECZNIKA: Akt oskarżenia w sprawie przywłaszczenia przez zarządcę dochodów z nieruchomości.

Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu skierował akt oskarżenia przeciwko E.M-R, której zarzucono, iż w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2013 r. w Krakowie, działając wspólnie i w porozumieniu z L. R., obywatelką USA, która jako współwłaścicielka nieruchomości przy ul. Dietla 45-47 i Miodowej 6 w Krakowie, sprawując na podstawie ustawy zarząd tą nieruchomością, którego czynności zleciła jej na podstawie umowy o zarząd, a od 3.04.2009 r. także jako współwłaścicielka, dysponując następnie od dnia 29.05.2010 r. pełnomocnictwem wymienionej do sprawowania zarządu, przywłaszczyła sobie wynikające z art. 207 k.c. prawo majątkowego pozostałych współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości do udziału w dochodach, jakie ona przynosiła, zatrzymując dla siebie w całości uzyskiwane dochody, negując bez podstawy prawnej posiadanie prawa własności w 1/2 części przez Skarb Państwa, odmawiając Gminie Kraków reprezentującej Skarb Państwa, przedstawienia rachunku z zarządu nieruchomością, jakichkolwiek informacji i dokumentów dotyczących zarządu nią, a przede wszystkim zapłaty Skarbowi Państwa należności z tytułu udziału w dochodach, jakie przynosiła nieruchomość, przywłaszczając sobie w ten sposób należny pozostałym współwłaścicielom - Skarbowi Państwa posiadającemu 6/12 udziału oraz spadkobiercom ujawnionych w księdze wieczystej współwłaścicieli P. L. i G. K. posiadających po 1/12 udziału, dochód łącznie w kwocie 1 866 326,89 zł, w tym przypadający Skarbowi Państwa w wysokości 1 399 745,17 zł, stanowiącej mienie znacznej wartości, tj. popełnienie przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.

Wobec wymienionej zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tyś. zł, którą to kwotę oskarżona wpłaciła.

Zastosowano także zabezpieczenie majątkowe poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na udziale w przedmiotowej nieruchomości należącym do oskarżonej.

Utworzono: 2021-01-25 godz: 13:00:00