Wydział I Śledczy


Wydziałem kieruje:
Naczelnik Wydziału I Śledczego
Stanisław Gancarz
tel.: 18 41 41 050

Kierownik Działu do Spraw Przestępstw Finansowo-Gospodarczych i Skarbowych:
Jadwiga Ciapała
tel.: 18 41 41 055

Kierownik Działu do Spraw Błędów Medycznych:
Janusz Iwiński
tel.: 18 41 41 033

Wydział I Śledczy z wchodzącym w jego skład Działem do Spraw Przestępstw Finansowo-Gospodarczych i Skarbowych i Działem do Spraw Błędów Medycznych obejmuje swoim zakresem:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym i gospodarczym;
 2. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego postępowań przygotowawczych określonej kategorii spraw;
 3. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt.l - 2), rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, jak też w ramach pomocy prawnej;
 4. Koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe i inne jednostki w sprawach przestępstw błędów w sztuce medycznej;
 5. sporządzenie wniosków o wznowienie postępowania oraz pism procesowych związanych z zaskarżeniem prawomocnych orzeczeń w sprawach, o których mowa w pkt 1 -2);
 6. okresowe kontrole pracy śledczej jednostek Policji oraz innych organów w zakresie spraw nadzorowanych w Wydziale I;
 7. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;
 8. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;
 9. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;
 10. kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analiz, informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
 11. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
 12. udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 13. nadzorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie w podległych jednostkach;
2. Dział do Spraw Przestępstw Finansowo-Gospodarczych i Skarbowych obejmuje swoim zakresem:
 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo-skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
 2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach opisanych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, jak też w ramach pomocy prawnej;
 3. Koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe i inne jednostki w sprawach przestępstw o charakterze finansowo - skarbowym;
 4. sporządzenie wniosków o wznowienie postępowania oraz pism procesowych związanych z zaskarżeniem prawomocnych orzeczeń w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 5. okresowe kontrole pracy śledczej jednostek Policji oraz innych organów w zakresie spraw nadzorowanych w Dziale;
 6. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach.
 7. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego w sprawach finansowo skarbowych prowadzonych i nadzorowanych w podległych prokuraturach rejonowych;
 8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w sprawach finansowo skarbowych w podległych prokuraturach rejonowych;
 9. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
 10. udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 11. nadzorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie w podległych jednostkach, a dotyczących spraw określonych w pkt 1);
3. Dział do Spraw Błędów Medycznych obejmuje swoim zakresem;
 1. prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka,
 2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt.l), rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, jak też w ramach pomocy prawnej;
 3. Koordynowanie postępowali przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe i inne jednostki w sprawach przestępstw dotyczących błędów w sztuce medycznej;
 4. sporządzenie wniosków o wznowienie postępowania oraz pism procesowych związanych z zaskarżeniem prawomocnych orzeczeń w sprawach, o których mowa w pkt 1);
 5. okresowe kontrole pracy śledczej jednostek Policji oraz innych organów w zakresie spraw nadzorowanych w Dziale;
 6. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno - rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach;
 7. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;
 8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych w sprawach dotyczących błędów medycznych prowadzonych i nadzorowanych w podległych prokuraturach rejonowych;
 9. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
 10. udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 11. nadzorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie w podległych jednostkach, a dotyczących sprawa określonych w pkt 1);