Wydział IV Organizacyjno - Sądowy


Wydziałem kieruje:
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego
Jerzy Pietryga
tel.: 18 41 41 030

Sekretariat :
tel. 18 41 41 031

1. Zakres działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowali przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,
 2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt. 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 3. udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 4. sprawy organizacyjne i kadrowe;
 5. przygotowanie posiedzeń Kolegium Prokuratury Okręgowej;
 6. szkolenia prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych;
 7. skargi i wnioski;
 8. przygotowanie i udostępnianie informacji publicznej;
 9. realizację zadali z zakresu kontroli zarządczej;
 10. kontakty z mediami;
 11. sprawozdawczość i statystykę;
 12. nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;
 13. kontrolę realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez przeprowadzanie na zarządzenie Prokuratora Regionalnego lub Prokuratora Okręgowego, wizytacji i lustracji;
 14. prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 15. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie okresu powierzenia wykonywania czynności prokuratorskich;
 16. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracyjnych prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
 17. obrót prawny z zagranicą;
 18. przygotowywania projektów wniosków w trybie art. 328 § 1 k.p.k. do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych;
 19. udział w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w trybie § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
 20. udział w postępowaniu wykonawczym i penitencjarnym przed Sądem Okręgowym i postępowaniu o ułaskawienie;
 21. kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k.;
 22. przygotowywanie kasacji do Sądu Najwyższego od orzeczeń sądu odwoławczego oraz udział w posiedzeniu sądu w przedmiocie dopuszczalności kasacji;
 23. sporządzanie odpowiedzi na kasacje od orzeczeń sądu odwoławczego;
 24. udział prokuratorów w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 25. opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach;
 26. analizę orzecznictwa sądów oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
 27. udział prokuratorów w postępowaniu przed Sądem Okręgowym oraz postępowaniu odwoławczym przed tym Sądem w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych i w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawy, wynikających ze spraw prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe;
 28. udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach, zaskarżanie do sądów niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych;
 29. wytaczanie powództw oraz kierowanie wniosków i ich popieranie przed sądem;
 30. sprawowanie zwierzchniego i instancyjnego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych.