Samodzielny IX Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz


Kierownik działu :
Grzegorz Jędrzejek
tel. 18 41 41 070

Administrator Systemu Informatycznego :
Andrzej Piotr Płaneta
tel. 18 41 41 041

Zadania działu:

 1. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii systemów informatycznych o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k.;
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
 3. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt.1-2) rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 4. udział w postępowaniu przed sądem w sprawach skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki;
 5. Koordynowanie postępowali przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe i inne jednostki w sprawach określonych w pkt 1);
 6. sprawowanie zwierzchniego i instancyjnego nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych w sprawach określonych w pkt 1-2);
 7. wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych;
 8. koordynowanie wprowadzania do praktyki w prokuraturach okręgowych, ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych;
 9. administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 10. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych na platformie ePUAP;
 11. zapewnienie technicznej obsługi czymiości związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych;
 12. zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i prokuraturach rejonowych;
 13. wykonywanie analizy kryminalnej;
 14. prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej;
 15. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej;
 16. opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo - Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązali informatycznych;
 17. współpraca z Wydziałem Budżetowo - Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dot. zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 18. wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.