OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

I. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sącz; ul. Jagiellońska 56 a ogłasza przetarg na sprzedaż samochodów służbowych stosując się do informacji zawartych w piśmie Prokuratury Generalnej z dnia 18.03.2015 r. PG. VIB 250/23/15

Typ pojazdu: Renault Thalia 1,4
Rok produkcji: 2005
Przebieg (km): 214 464
Cena wywoławcza (zł): 6.700,00
Wadium (zł): 670,00


Typ pojazdu: Renault Megane Classic 1,6
Rok produkcji: 2003
Przebieg (km): 278 795
Cena wywoławcza (zł): 5.100,00
Wadium (zł): 510,00II. Pojazdy można oglądać w dn. 24.03.2015 r. do 08.04.2015 r. w godzinach: 9.00 - 13.00 przed siedzibą Prokuratury.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (18) 41 41 046.

III. Wadium
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium.
2. Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich, w robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 14:00 nie później niż w terminie do dnia 9.04.2015r. do godz. 10:00 w kasie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 56
3. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
a) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

IV. Oferta
1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu,
d) kserokopię dowodu wpłaty wadium.
2. Oferty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56 a, 33-300 Nowy Sącz, pokój 315, w terminie do 9.04.2015 r. do godziny 10:00
3. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.04.2015 r. o godzinie 11:00, w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu pok. 315.
5. Oferenci mogą uczestniczyć w sesji otwarcia.
6. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert
7. Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty opisane w ust. 1, powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem oferenta z dopiskiem:

OFERTA "POJAZD.........."
V. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

VI. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt IV podpunkt 1 a-d, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę

VII. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

VIII. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.

IX. Z chwilą nabycia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu.

X. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

XI. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

PROKURATOR OKRĘGOWY
w NOWYM SĄCZU
mgr Janusz Iwiński
Prokurator Prokuratury Okręgowej

Pełny tekst ogłoszenia

Utworzono: 2015-03-23 godz: 15:21:15

Archiwum wszystkich ogłoszeń