Komunikat dla pokrzywdzonych w sprawie VDs 96/09/Sp Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 31.12.2010 roku został przesłany do Sądu Okręgowego Wydział II Karny w Nowym Sączu akt oskarżenia przeciwko:

1) Monice Babroń – Bubula oskarżonej o przest. z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk w zw. z art. 91§1 kk i inne
2) Stanisławowi Tomaszowi Bubula oskarżonemu o przest. z art. 13§1 kk w zw. z art. 239§1 kk i art. 239§1 kk przy zastosowaniu art. 11§2 kk.


ZAWIADOMIENIE

1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego, wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu (art. 387 § 1 kpk).
2. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okolicz­ności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osią­gnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (387 § 2 kpk). Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany (art. 387 § 3 kpk).
3. Sąd przychylając się do wniosku może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę.
4. Jeżeli wniosek zostanie złożony przed rozpoczęciem rozprawy, sąd rozpozna go na rozprawie.


POUCZENIE POKRZYWDZONEGO

1. Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 kpk).
2. Pokrzywdzony, aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (art. 62 kpk).
3. Zgodnie z art. 107 § 2 kpk za orzeczenie co do roszczeń majątkowych uważa się również orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli nadają się one do egzekucji w myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
4. Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, zgodnie z art. 49a kpk, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 kodeksu karnego (wniosek o naprawienie wyrządzonej szkody w całości lub części, a także zadość­uczynienia za doznaną krzywdę).

Utworzono: 2011-01-03 godz: 00:00:13

Archiwum wszystkich ogłoszeń