ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Remont budynku Prokuratury Okręgowej przy ul. Jagiellońskiej 56 a w Nowym Sączu - montaż przegrody i drzwi EI30, remont holu i pomieszczenia 0/10 na parterze oraz sanitariatów na I piętrze" na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn zm. ) informujemy o rozstrzygnięciu przetargu.
I. Zgodnie z art.91 ust. 1 ustawy, w oparciu o kryterium oceny określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego
Bogdan Romanek
oś. 100-lecia 4b/12
33-340 Stary Sącz


Ilość punktów, jaką oferta otrzymała w postępowaniu - 100 pkt
Streszczenie i porównanie złożonych ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca ww. spełnił warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, jak również spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dane o ofertach:
1. Liczba złożonych ofert: 3
2. Liczba ofert wykluczonych lub odrzuconych: 1

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w terminie do 29.06.2012 r.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2010 Nr 113 poz. 759 z późn zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

PROKURATOR OKRĘGOWY
w NOWYM SĄCZU
mgr Janusz Iwiński
Prokurator Prokuratury Okręgowej

Pełny tekst ogłoszenia

Załącznik nr 1

Utworzono: 2012-06-08 godz: 13:45:00

Archiwum wszystkich ogłoszeń